arrow_back
Correu electrònic
Adreça
 • Benet Cortada 54, Local 1
  Sant Cugat del Vallès
  Barcelona
Telèfon
 • 93 210 12 12

Desenvolupament Drupal

Drupal és un dels gestors de continguts recomanat per a creació de pàgines web empresarials totalment personalitzades, portals amb requeriments de grans continguts a gestionar i pàgines web amb necessitat de consumir dades d'altres aplicacions o software.

D'entre els serveis relacionats amb Drupal destaquem la possibilitat de programar qualsevol tipus de mòdul Drupal amb la funcionalidad desitjada pel client així com el servei d'optimització de rendiment per a optimitzar portals i pàgines web creades amb Drupal, per a executar-lo amb la màxima agilitat possible amb els recursos de servidor disponibles.

Podeu veure alguns dels nostres projectes aquí

Com ho fem?

Disseny d'interacció i usabilitat

 • Anàlisi de les seccions definides en els requeriments del client.
 • Estructuració reduïnt a la informació a les unitats mínimes bàsiques.
 • Organització agrupant les unitats bàsiques de manera distintiva.
 • Etiquetatge de les seccions per a una fàcil.
 • Comportament de la interfície, amb definició d´accions d´arrossegar i deixar anar, seleccions, punter del ratolí, etc.
 • Dissenyar la disposició de les diferents caixes d´informació a l´emplaçament més adient.
 • Mètodes d´avaluació amb usuaris Card Sorting obert; llibertat absoluta en disposició de targetes.
 • Analitzar la facilitat de cerca de la informació per part de l´usuari.
Eines utilitzades: Card Sorting online amb optimalworkshop.com
Perfil del responsable: dissenyador d´experiència i d´usuari user experience design (UXD)

Prototipatge

 • Creació de wireframes; una proposta d’estructura de pantalles sense disseny, únicament amb ordenació i disposició de continguts.
 • Realització de primers tests d’usabilitat per a detectar possibles punts conflictius i poder resoldre’ls.

Perfil del responsable: dissenyador d'experiència i d'usuari user experience design (UXD)
Eines utilitzades: moqups.com o justinmind.com.

Disseny gràfic d'interfície web

 • Entrega de propostes de la línia gràfica a seguir; entrega de mockups portada i interior per a l´acceptació del disseny per part del client.
 • Creació d´arxius font amb el disseny de seccions, efectes i accions per a determinar detalls a desenvolupar; (Final mockups).
Eines utilitzades: Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks
Perfil del responsable: dissenyador d´interfície d´usuari (user interface designer (UI)).

Maquetació web

 • Maquetació web HTML5.
 • Codi HTML i CSS fàcilment inteligible per a futures actuacions i identificació d'errors.
 • Optimització del pes de codi i continguts web per a una ràpida càrrega al servidor de producció.
 • Creació de CSS amb especial atenció a Web Responsive Design; maquetació testejada per a optimitzar la vista en 3 formats de mida de pantalla per a terminals mòbils.
 • Retoc fotogràfic per a optimitzar imatges i fons de caixes a maquetar.
 • Modificar estètica en fulla d´estils i codi de Widgets com afegit de Twitter, facebook i/o Google+.
 • En opció, possibilitat de validar codi amb normativa W3C i optimització de vista per Internet Explorer 7 i 8.

Entorns i eines utilitzades: Servidors LAMP o Windows i software d´edició HTML/CSS.
Perfil del responsable: maquetació HTML/CSS.

Entorn preproducció i Control versions

 • Creació d'entorn de preproducció en servidors interns d'Erigin.
 • Descarregar aplicatiu base a implantar.
 • Instal.lar aplicatiu base al domini de preproducció.
 • Canviar permisos per a permetre realitza accions com a usuari no administrador (usuari públic).
 • Si es requereix, realitzar canvis en la configuració del servidor per a optimitzar el rendiment i velocitat de l'aplicatiu.
 • Implantació de gestor de control de versions d'arxius GIT.

Entorns i eines utilitzades: Servidors LAMP o Windows i GIT (control de versions d'arxius).
Perfil del responsable: desenvolupador Back-end developer i director de sistemes Chief Technology Officer (CTO).

Drupal CMS

 • Instal·lació de distribució i desplegament Drupal desenvolupat per Erigin.
 • Creació de mòduls Drupal a mida amb especificacions funcionales i d'interfície sol·licitat pel client.
 • Si el projecte ho requereix instal·lar mòduls i programar a mida el consum de dades des de base de dades externes (WebService, XML, SQL, etc..).
 • Si el projecte ho requereix realitzar el bolcat de continguts important dades i arxius des de la plataforma web anterior.

Entorns i eines utilitzades: Servidors LAMP, última versió Drupal i software per a programadors PHP/HTML/CSS.
Perfil del responsable: desenvolupador Drupal Back-end & Front-end Drupal developer.

Control i Testing

 • Fase Testing Preproducció: proves internes amb contacte continu amb el client durant l´etapa de desenvolupament. Primera fase de proves sempre realitzada en entorn de preproducció.
 • Fase Testing Producció: de proves serà el testing a realitzar en servidor de producció un cop realitzada la implementació del projecte. Fase conjunta amb el client per col · laborar en les proves sobre l´entorn de producció, havent de lliurar llistat d´errors i detalls amb un màxim de 48 hores des implantació en producció.

 • Aquest servei pot incloure algunes de les següents tasques:
  • Proves funcionals de l´aplicació / web.
  • Proves manuals d´scripts, execucions automàtiques, processos interns de l´aplicació.
  • Proves de visualització en navegadors i / o diferents terminals.
  • Proves manuals d´enllaços trencats.

Perfil del responsable: responsable de control i proves test lead, tester i responsable proves client.

Consultoria i formació

Formació Drupal

L´objectiu principal del curs es aprendre a configurar i administrar el gestor de continguts Drupal amb l´objectiu de treballar-hi amb fluïdesa. Entre aspectes d´aquesta formació s´inclou:
 • Administrar usuaris del gestor de continguts.
 • Creació i modificació de continguts de la pàgina web.
 • Familiarització amb l´editor de textes del gestor de continguts.
 • Administrar galeries d´arxius, fotografies i altres elements gestionables.
*Erigin Creacions S.L. pot assessorar en la tramitació de la subvenció en formació per a empreses Fundación Tripartita.

Manteniment Drupal

El manteniment de plataformes Drupal inclou els següents serveis:
 • Implantar actualitzacions crítiques periòdiques del gestor de continguts Drupal.
 • Solucionar incidències i actualització de mòduls Drupal programats a mida per Erigin.
 • Proporcionar suport als usuaris administradors, responent a les consultes sobre gestió i administració del contingut web desde Drupal.
 • Prestar assessorament sobre nous requisits funcionals.
 • Prestar assessorament a decidir implantar nous mòduls Drupal.
 • Revisió bàsica d´optimització i rendiment.