Condicions Erigin 2022

Contracte de Manteniment WordPress, Drupal i PrestaShop.

  • El servei tindrà una durada d´un trimestre o mensualitat depenent de la modalitat escollida, sent renovat automàticament per idèntics períodes de temps, excepte comunicació en contrari per alguna de les parts amb una antelació de 15 dies abans de la data de fi del període facturat.
  • A la prestació del servei d´actualització de gestors de continguts, és necessari que Erigin tingui accés a les dades de caràcter personal del Responsable (client). Ambdues parts acorden a través de l´acceptació d´aquest servei regular l´accés a i tractament de dades de caràcter personal.
  • Erigin es compromet a respectar la confidencialitat i no comunicar les dades de caràcter personal allotjades al web del client a terceres persones, tret que compti amb l´autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
  • Aquest servei inclou la resolució d´incidències tècniques atribuïbles a les versions del gestor de continguts o mòduls/plugins.
  • Aquest servei no inclou el desenvolupament de nous requeriments o evolutius al sistema gestor de continguts ni la substitució de mòduls/plugins que hagin quedat sense suport de seguretat.
  • El servei requereix dades d´accés i modificació als arxius de l´espai web així com a la base de dades del gestor.
  • El client es compromet a mantenir l´entorn de producció en òptimes condicions de rendiment amb un allotjament web correctament dimensionat a les característiques del projecte.

Veure especificacions tècniques del servei aquí

    Rebre més informació d'aquest servei: